Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi subjektem Přijímačky Hravě, která je provozovatelem internetového obchodu a poskytovatelem služeb, a zákazníkem, a to prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.prijimackyhrave.cz. Přijímačky Hravě se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje výukových kurzů rozumí podnikatel: Ing. Hana Výborná, Prácheňská 734/10, 182 00 Praha 8, IČO: 70092389

1. Úvodní ustanovení

2. Předmět plnění

3. Všeobecná ujednání

4. Termín a realizace výuky

5. Kurzovné

6. Platební podmínky

7. Zrušení objednávky

8. Reklamace a náhrady

9. Ochrana osobních údajů

10. Závěrečná ustanovení